Forsiden Om Naturklip.dk Naturpleje og MVJ Bjørneklo Græsplæner Revir og vildtpleje Øvrige opgaver Priser Kontakt Underafdeling

Naturpleje og MVJ

Landskabs & naturpleje i EU og MVJ- ordninger.

Har man arealer som der er søgt EU-tilskud hjem til enten det være sig permanent græs eller MVJ-ordninger beliggende i SFL udpegede områder er der nogle love og regler man skal være opmærksom på i henhold til EU er de beskrevet i vejledning om enkeltbetalingsordningen.
En ting man skal være sig bekendt med er, at de lys åbne enge skal holdes åbne enten man har dem med i sin EU-ansøgning eller ej, mange tror fejlagtig at hvis man ikke tager tilskud hjem på arealet kan man bare lade arealet gro til.
Det kan man ikke, da denne naturtype er beskyttet af naturbeskyttelse loven om lys åbne og sommer varme enge og der tilhørende flora og fauna.
Man bør betakke sig for sit tilskud i de områder, og  betrakte det som et tilskud til at holde områderne åbne ellers skal betalingen udelukkende komme af egen lomme.

EU og permanent græs.

Har man søgt tilskud til permanent græs, ca 500 kr/ha er der nogle regler man skal overholde med hensyn til naturpleje hvis man vil opretholde sit tilskud.
Afgræsning er mange steder den mest brugte form for pleje, men afgræsses arealet ikke, skal arealet slåes minmum hvert 2et år og arealet, må ikke være fuld af uønsket opvækst af lyse siv, tidsler, skræpper og opløb af buske og træer. Arealet skal være domineret af græsser.
Mange steder er ejendommens dyrepræmier bundet op på det samme areal, underkendes arealet pga manglende naturpleje ryger dyrepræmierne samme vej.

MVJ-Tilsagn.

Til samme areal som ovenfor kan man også søge MVJ-tilskud, hvis arealet ligger i SFL-udpeget område og dette tilskud, typisk ca 1000 kr/ha ekstra, er særligt rettet på landskabspleje og naturpleje her skal man være opmærksom på, hvad der står i sit MVJ-tilsagn som man fik tilsendt på det udpegede areal.
Noget af det man skal lægge ekstra mærke er at arealet ikke må gro til i uønsket vægst, det være sig typisk lys siv, tagrør, bjørneklo og buske/træer, der skal holdes lys åbent og dette gøres sjælent alene med afgræsning, men med kombination mellem slåning og afgræsning, arealet må ikke gro til i skrub.
Når man skal naturpleje sit areal med slåning, er der nogle datoer man skal lægge mærke til i sit tilsagn og det er efter hvilke datoer, man må slå og det kan svinge meget nogle steder er det d. 1 juni andre steder er det Skt.Hans og andre er der ikke nogen dato man skal overholde, vigtig at se i det tilsendte tilsagn.

Sidste nyt: Landdistriktsmidler og MVJ.

Sidste nyt er at man kan søge landdistriktsmidler til pleje af sit MVJ-areal, læs mere herom på www.agriworld.dk

Navn: * Skal udfyldes
Adresse:
Telefon:
E-mail: * Skal udfyldes
Ang:
Besked: